Sitran Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus on tulevaisuuden palveluksessa

Työtä Suomen tulevaisuuden parhaaksi kahdella eri vuosituhannella

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran matka talouspoliittisena kouluttajana alkoi 1977, kun Sitran perustamisesta oli kulunut kymmenen vuotta. Koulutus käynnistettiin aikana, jolloin Suomen teollisuustuotanto jatkoi nollakasvulinjalla, markka devalvoitiin ja kansainvälinen öljykriisi alkoi. Tarve tuoda päättäjiä yhteen talouspolitiikan äärelle oli ilmeinen.

Taustalla vaikutti ns. Korpilammen henki. Kurssien tuli tähdätä paitsi taloudellisen näkökulman avartamiseen, myös taloudellisten päätösten teossa tarvittavien tietojen ja taitojen kehittämiseen. Oleellisen tiedon lisäksi kursseilla painotettiin alusta lähtien käytännöllisiä valmiuksia talouspoliittisten ongelmien ratkaisuun.

Mallia koulutukseen haettiin valtakunnallisista maanpuolustuskursseista. Valtakunnallisia maanpuolustuskursseja ja kestävän talouspolitiikan johtamiskursseja yhdistää poikkiyhteiskunnallinen osallistujajoukko, intensiivinen oppimisprosessi sekä tavoitteellinen työskentely Suomen tulevaisuuden eteen.

Vielä 70–90-luvuilla vaikuttajille ja päätöksentekijöille rakennettujen talouspolitiikkakurssien painopiste oli talous- ja finanssipolitiikan johtamisessa. Vuoteen 2005 mennessä ehdittiin pitää 63 kurssia ja kouluttaa 2 000 päättäjää.

Vuonna 2013 alkoi koulutuksen ns. toinen vaihe, jossa keskityttiin kestävän talouspolitiikan johtamiseen. Näkökulmaksi tuli, miten yhdistää hyvinvoinnin ja talouden realiteetit sekä maapallon reunaehdot päätöksentekoon ja monimutkaisen maailman vaatimaan johtajuuteen.

Nykykoulutuksen tavoitteena on, että osallistujat ymmärtävät kestävän talouden pitkän ajan haasteet, toimintaympäristön muutokset sekä tunnistavat talouspolitiikan johtamisen käytännöt ja kehittämistarpeet. Tarkoitus on luoda kestävää talouspolitiikkaa dialogisesti sekä rakentaa yhteiskunnalliset rajat ylittäviä verkostoja.

Kestävän talouspolitiikan kurssi Sannäsissä joulukuussa 2021.
Kuva: Susa Junnola

Kestävän talouden strategisen hallitusohjelman toimeksiantajana on Kerttu

Punaisena lankana kulkee strategista ajattelua kehittävä harjoitustyö, jossa laaditaan Suomelle kestävän talouden strateginen hallitusohjelma. Hallitusohjelman toimeksiantajana on vastasyntynyt lapsi, Kerttu. Millaiset päätökset takaavat, että hän pääsee nauttimaan kestävästä hyvinvoinnista täyttäessään 18 vuotta 2040-luvulla?

Tänä päivänä kestävän talouspolitiikan johtamiskurssi on koulutuskokonaisuus, joka toteutetaan kolmen kuukauden aikana. Koulutus koostuu orientaatiopäivän lisäksi kahdesta intensiivisestä kolmen päivän internaatista sekä päätöspäivästä. Ohjelmassa on eri näkökulmia avaavia alustuksia, vilkasta dialogia ja intensiivistä ryhmätyöskentelyä. Kurssin aikana järjestetään myös kolme opintovierailua, eli luokkaretkeä laitakaupungille, tehtaalle ja kaatopaikalle.

Kurssin ajattelu pohjaa kaksi vuotta sitten julkaistuun ja verkossa olevaan Talous tulevaisuuden palveluksessa -työpaperiin, jossa kestävän talouden tilannekuva päivitettiin 2020-luvulle. Työpaperi kuvaa talousvalintojen vaikeutta yhteiskunnallisesta ja systeemisestä näkökulmasta, ja selvittää, miten tasapaino säilytetään ekologisten ja sosiaalisten haasteiden ristivedossa.

Ilmastokriisin ja luontokadon torjuminen ja kestävän talouden kysymykset ovat viimeisten kahdeksan vuoden aikana tulleet talouspoliittiseen keskusteluun. Muutosta ei tehdä siiloissa, sillä haasteet ovat systeemisiä.

 

Päättäjiä ja yhteiskunnallisia vaikuttajia

Kullekin kurssille kutsutaan noin kolmekymmentä muutoksentekijää, päättäjää ja vaikuttajaa yhteiskunnan eri puolilta. Osallistujissa on kansanedustajia, yritysjohtajia, järjestövaikuttajia, kulttuurikentän toimijoita, median edustajia sekä eri alojen asiantuntijoita ja tutkijoita. Sitran verkkosivuilla voi ilmoittaa kiinnostuksensa osallistua kurssille tai ehdottaa toista henkilöä osallistujaksi.

Koulutus on jättänyt jäljen osallistujiin. vuotisen ulkopuolisen vaikuttavuusarvioinnin mukaan kurssille osallistuneista 54 % piti kokemusta melko ja 45 % erittäin merkittävänä itselleen. Hyvin merkittäviksi osallistujille ovat osoittautuneet kurssilla syntyneet verkostot, joita noin 90 % piti tärkeinä.

Koulutus kokoaa yhteiskunnan toimijoita yhteiseen pöytään. Talouspolitiikan kurssilla on tärkeää, että opitaan siitä, miten toiset ajattelevat. Se rikastuttaa ajatusmaailmaa, opitaan kysymään ja kyseenalaistamaan, toteaa yksi tutkimuksen haastateltavista.

Lähes puolet vaikuttavuustutkimukseen osallistuneista piti kurssin onnistumisina ennen kaikkea kurssin pedagogista toteutustapaa ja fasilitointia. Harjoitus- ja ryhmätyöt koettiin sopivan ajankohtaisina, haastavina, todentuntuisina ja yhteishenkeä nostattavina.

Kuva: Susa Junnola

Korona-ajasta tulevaisuuteen

Korona-aikana myös Kestävän talouspolitiikan johtamiskurssin toimintaa on jouduttu sopeuttamaan. Vuosina 2020–2021 on neljän kurssin sijaan toteutettu kaksi kurssia. Läsnäoloon ja intensiiviseen ryhmätyöskentelyyn perustuvan koulutuksen siirtäminen kokonaan verkkoon ei ollut toivottavaa, eikä tarkoituksenmukaista.

Korona-ajan jälkeen Sitran kestävän talouspolitiikan johtamiskurssit suuntaavat kohti tulevaa yhtä kokemusta viisaampina. Koulutuksen internaattien arvoon, kohtaamisen voimaan ja energiaan panostetaan myös jatkossa.

Koulutuksessa on tulevaisuudessakin tärkeää luoda oppimisympäristö ja -prosessi, jossa osallistujat voivat hetkeksi irrottautua kiireisen arkensa kahleista ja keskittyä kokonaisvaltaisesti strategiseen työskentelyyn Suomen tulevaisuuden hyväksi. Tavoitteena on edelleen tila, jossa dialoginen yhteys ja luottamus saavat katsomaan maailmaa uusin silmin.

Kurssin pitkäaikaiset vetäjät Mervi Porevuo ja Tapio Anttila suuntaavat kevään 2022 päätteeksi kohti uusia haasteita, mutta kestävän talouspolitiikan kurssit ovat Sitran yhteiskunnallisen koulutuksen ydintä myös jatkossa. Tämän päivän ja tulevaisuuden haasteet osoittavat, että yhteisen ymmärryksen tarve vain kasvaa. Arvokkaan kurssiperinteen vaaliminen on tärkeää.

Vuonna 2013 syntynyt Kerttu on tänään 9-vuotias. Yhdeksän vuoden päästä hän pääsee äänestämään. Toivottavasti jätämme hänelle maailman, joka on ehjempi kuin mitä se on tänään.

Kirjoittaja

Lea Kurki, VTM, on Sitran yhteiskunnallisen koulutuksen viestinnän asiantuntija. Sitran yhteiskunnallinen koulutus edistää ja kouluttaa yhteiskunnallista muutoskyvykkyyttä​ järjestämällä muun muassa Kestävän talouspolitiikan kursseja.

Lisää artikkeleita: